Polityka prywatności

Polityka Prywatności

Niniejsza polityka prywatności zawiera zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Przekazane dane są chronione przed dostępem do nich osób trzecich i wykorzystywane wyłącznie do działań niezbędnych w ramach wykonania danej usługi.

Administrator danych osobowych:
„KochamRoboty” Karol Krysztofiec ul. Upalna 86/11, 15-668 Białystok, NIP 542-283-18-49, Regon 200140806, adres poczty elektronicznej: karol@kochamroboty.pl – zwana dalej „Administratorem” lub „KochamRoboty”.

Przetwarzanie danych osobowych:
Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Wszystkie dane osobowe są gromadzone, przechowywane i przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym jest niezbędne dla korzystania z realizowanych przez nas usług w wymiarze określonym przez te usługi jak:
– udział w zajęciach i wydarzeniach organizowanych przez KochamRoboty.pl,
– otrzymywanie newslettera.

Cel przetwarzania danych osobowych:
Dane osobowe są gromadzone, przechowywane i wykorzystywane przez KochamRoboty.pl za zgodą osób, których dotyczą, zgodnie z prawem i z zachowaniem należytych procedur oraz w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo w celu: – umożliwienia zrealizowania na Państwa rzecz usług, takich jak zamówienie i prowadzenie zajęć, a także usług świadczonych drogą elektroniczną, takich jak m.in. udostępnienie dokumentów oraz realizowanie obsługi w trakcie korzystania z naszych usług – prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy prawa, w tym stosownych dokumentów księgowych, jak również przekazywanie osobom, których danych są przetwarzane, stosownych potwierdzeń wykonania usług (w tym faktury i rachunku).

Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Dane mogą być przechowywane dla celów statystycznych, archiwalnych, oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez Administratorów obowiązków wynikających z przepisów prawa). Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest ustalenie i dochodzenie roszczeń oraz obrona praw Administratorów, a także którym jest rozwój i podniesienie jakości usług świadczonych przez Administratorów.

Administrator może wykorzystywać dane osobowe tylko i wyłącznie w celu właściwej obsługi oraz świadczenia usług, dla których zostały dobrowolnie podane przez użytkowników.

Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania i usunięcia:

Użytkownik ma prawo uzyskania dostępu i poprawiania swoich danych osobowych przekazanych firmie KochamRoboty.pl. Aby całkowicie usunąć swoje dane osobowe lub zrezygnować z otrzymywania Newslettera należy skontaktować się mailowo pod adres karol@kochamroboty.pl
Należy zaznaczyć, że na czas realizacji w/w usług Państwa dane osobowe są potrzebne Administratorowi. Usunięcie tych danych jest możliwe po zakończeniu korzystania z naszych usług.
Ochrona przetwarzanych danych osobowych:
Zbiór zgromadzonych danych osobowych jest traktowany jako baza danych o wysokim stopniu bezpieczeństwa, przechowywany na serwerze zabezpieczonym zarówno przed dostępem zdalnym (informatycznym), jak i fizycznym.

Dane zgromadzone w formie papierowej – umowy, karty zgłoszenia itp. są przechowywane w biurze Administratora i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Udostępnianie danych osobowych:
Administrator Danych nie przekazuje (nie sprzedaje i w żaden sposób nie użycza) zgromadzonych danych osobowych osobom trzecim. Ze względów technicznych Administrator może powierzyć, w myśl art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, innemu podmiotowi – w drodze umowy pisemnej – przetwarzanie danych bez zmiany wskazanego powyżej celu ich przetwarzania. Zgodnie z obowiązującym prawem Państwa dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na zlecenie KochamRoboty.pl, tzw. odbiorcom danych. Mogą być nimi podmioty uczestniczące w realizowaniu umów (podwykonawcy, podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy zajmujące się rozliczaniem transakcji online), podmioty zajmujące się obsługą informatyczną i udostępniające Administratorowi narzędzia informatyczne, zajmujące się zarządzaniem i wprowadzaniem danych do baz, pośredniczące w realizowaniu akcji marketingowych, a także świadczące usługi doradcze (np. księgowe, prawne). Dane zgodnie z prawem mogą być przekazywane na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Państwa danych nie będziemy przekazywać poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (kraje UE, Islandia, Norwegia, Liechtenstein).

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?
Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w związku z korzystaniem przez Państwa z naszych usług przez czas niezbędny do ich zrealizowania. Następnie dane przechowywane są przez czas, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonaniem umowy zawartej na skutek danej transakcji – do czasu przedawnienia roszczeń. Część danych może być przechowywana dłużej, do czasu istnienia obowiązku prawnego, np. w związku z koniecznością dokumentowania transakcji (np. dane w fakturach, rachunkach) lub dla celów archiwalnych. Gdy wyrażą Państwo zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych, Państwa dane będą przetwarzane przez czas posiadania przez Administratora produktów i usług skierowanych do Rodziców i innych osób, których dane są przetwarzane. Dane te będą poddawane okresowemu sprawdzaniu pod kątem ich aktualności i w przypadku stwierdzenia, że są nieaktualne, będą przez Administratora aktualizowane lub usuwane. Jednocześnie, w celu dochowania obowiązku tzw. rozliczalności, dane będą przechowywane przez okres, w którym Administrator zobowiązany są do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym dla umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Inne strony internetowe:
W ramach standardowych mechanizmów funkcjonujących w sieci Internet, na stronach KochamRoboty.pl mogą być prezentowane odsyłacze prowadzące do stron znajdujących się w innych serwisach. Za ochronę danych osobowych w serwisach zewnętrznych oraz publikowane tam treści odpowiadają wyłącznie podmioty prowadzące te strony.

Informacje o plikach cookies:
1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Serwisu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Serwis Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Serwisu Internetowego w następujących celach:
a) identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Serwisie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;
b) zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;
c) zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Serwisu Internetowego;
d) dostosowywania zawartości strony Serwisu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Serwisu Internetowego;
e) prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Serwisu Internetowego;
f) remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających Serwis Internetowy poprzez anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Inc. oraz Facebook Ireland Ltd.
3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).
4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Serwis Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia
przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej.
6. Administrator może korzystać w Serwisie Internetowym z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) oraz z usługi Piksel Facebooka dostarczanej przez firmę Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia). Usługi te pomagają Administratorowi analizować ruch w Serwisie Internetowym. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisie Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących (danych osobowych) osoby odwiedzające stronę Serwisu Internetowego. Administrator korzystając z powyższych usług w Serwisie Internetowym gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzjących Serwis Internetowy oraz sposób ich zachowania na stronie Serwisu Internetowego, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.

7. Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania Google Analytics informacji o jej aktywności na stronie Serwisu Internetowego – w tym celu można zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc.